KARMY
SUPLEMENTY
AKCESORIA DLA KOTA
HIGIENA
ZABAWKI DLA KOTA
ŻWIREK
Regulamin

REGULAMIN sklepu internetowego happysnacky.pl

Właścicielem sklepu internetowego happysnacky.pl jest M4M GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Tarnowskich Górach, ul. Gliwicka 35, 42-600 Tarnowskie Góry, numer wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000631572, NIP:6452548001, REGON: 365126327, kapitał zakładowy w wysokości 5000,00 zł (dalej jako: „Sprzedawca”).

Sprzedawca prowadzi sklep internetowy Happy Snacky oraz jest odpowiedzialny za prawidłowe świadczenie usług elektronicznych dostępnych w Sklepie.

 I. DEFINICJE
 1. „Sklep” – sklep internetowy działający pod adresem https://happysnacky.pl, świadczący usługi sprzedaży Produktów drogą elektroniczną. Szczegółowy spis Produktów i ich cen jednostkowych znajduje się na stronie internetowej Sklepu.
 2. „Strony” – Administrator i Użytkownik.
 3. „Użytkownik” – Konsument, Przedsiębiorca lub inny podmiot korzystający z usług świadczonych w ramach Sklepu.
 4. „Sprzedawca” – M4M GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Tarnowskich Górach, ul. Gliwicka 35, 42-600 Tarnowskie Góry, numer wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000631572, NIP:6452548001, REGON: 365126327
 5. „Przedsiębiorca” – osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną – wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą.
 6. „Konsument” – osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 7. „Produkty” – produkty dostępne w sprzedaży za pośrednictwem Sklepu.
 8. „Konto Użytkownika” – miejsce w systemie teleinformatycznym Sklepu, w którym znajdują się informacje o Użytkowniku, do którego Konto należy oraz zapewniające możliwość korzystania z usług świadczonych przez Sklep.
 9. „Rejestracja” – czynność polegająca na podaniu przez Użytkownika jego danych oraz dokonania akceptacji niezbędnych w celu założenia Konta.
 10. „Serwis” – serwis internetowy dostępny pod adresem https://happysnacky.pl
 11. „Regulamin” – niniejszy regulamin.
 12. „Polityka prywatności” – dokument regulujący kwestie ochrony danych osobowych Użytkowników dostępny w Serwisie.
 13. „Zamówienie” – oświadczenie woli Użytkownika składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia umowy sprzedaży Produktu ze Sprzedawcą.
2.. POSTANOWIENIA OGÓLNE
 1. Właścicielem Sklepu jest Sprzedawca. Regulamin określa warunki korzystania ze Sklepu: zasady zawierania umów sprzedaży na odległość, wykonywania tych umów, prawa i obowiązki stron oraz zasady postępowania reklamacyjnego.
 2. Niniejszy Regulamin stanowi regulamin w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1219 z późn. zm.).
 3. Każdy Użytkownik (zarówno Przedsiębiorca jak i Konsument) korzystający w jakiejkolwiek formie z usług oferowanych przez Sklep, zobowiązany jest do przestrzegania postanowień Regulaminu oraz Regulaminu Serwisu i Polityki Prywatności.
 4. Wyrażenie zgody na przestrzeganie Regulaminu, Regulaminu Serwisu i Polityki Prywatności przed skorzystaniem z usług oferowanych przez Sklep, jest równoznaczne z pełną akceptacją warunków Regulaminu i Polityki Prywatności, bez konieczności sporządzania odrębnej umowy.
3. WARUNKI KORZYSTANIA
Sprzedawca świadczy usługi na rzecz Użytkowników na warunkach i w zakresie określonym w Regulaminie i Polityce Prywatności oraz w złożonym Zamówieniu.
 1. Użytkownik zobowiązany jest do:
  1. korzystania ze Sklepu w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami prawa oraz postanowieniami Regulaminu i Polityki Prywatności oraz w sposób odpowiadający charakterowi działalności Sklepu;
  2. korzystania ze Sklepu zgodnie z dobrymi obyczajami oraz z poszanowaniem dóbr osobistych innych podmiotów;
  3. niedostarczania i nieprzekazywania Sprzedawcy oraz nieumieszczania w Sklepie treści, opinii i innych danych o charakterze bezprawnym;
  4. korzystania ze Sklepu w sposób niezakłócający jego funkcjonowania; 
  5. korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Sklepu jedynie w zakresie własnego użytku osobistego; 
  6. niepodejmowania działań polegających na rozsyłaniu lub umieszczaniu w ramach Sklepu niezamówionej informacji handlowej (spam).
 2. Oświadczenia składane przez Użytkownika przy okazji Rejestracji – zakładania Konta lub składania Zamówienia bez Rejestracji są równoznaczne ze stwierdzeniem, że: 
  1. informacje podawane przez Użytkownika są zgodne z prawdą, 
  2. Użytkownik zapoznał się z Regulaminem, Polityką Prywatności, Serwisu i akceptuje treść ww. dokumentów oraz że jest mu wiadome, że Zamówienia składane w Sklepie są odpłatne.
 3. Użytkownik zobowiązuje się powstrzymać od wszelkich działań mających na celu utrudnienie, destabilizację działalności Sklepu lub utrudnienie korzystania ze Sklepu innym Użytkownikom.
 4. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za dane oraz inne treści umieszczane przez niego na stronie Sklepu.
 5. Korzystanie ze Sklepu odbywa się przy wykorzystaniu systemu teleinformatycznego, zapewniającego przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne, zgodnie z brzmieniem ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1219 z późn. zm.).
 6. Korzystanie ze Sklepu przez Użytkownika wymaga: 
  1. posiadania komputera lub innego urządzenia multimedialnego z dostępem i połączeniem z siecią Internet; 
  2. posiadania jednej z przeglądarek internetowych: Internet Explorer, Safari, Chrome, Firefox, Opera, Microsoft Edge z włączoną obsługą Javascript i możliwością zapisu plików Cookies; 
  3. posiadania aktywnego konta poczty elektronicznej (e-mail).
 4. KONTO UŻYTKOWNIKA
 1. Sprzedawca świadczy usługi drogą elektroniczną w zakresie umożliwienia Użytkownikom założenia i korzystania z Konta Użytkownika na stronie internetowej Sklepu pod adresem: https://happysnacky.pl
 2. Rejestracja Konta Użytkownika w Sklepie jest dobrowolna i nieodpłatna.
 3. Użytkownik może przeglądać asortyment Sklepu, a także składać Zamówienia bez rejestrowania Konta Użytkownika. Użytkownik, który zarejestrował Konto Użytkownika w Sklepie ma jednak możliwość: śledzenia historii Zamówień, śledzenia statusu złożonego Zamówienia.
 4. Rejestracja Konta Użytkownika następuje poprzez naciśnięcie na stronie głównej Sklepu ikony „Moje Konto”. Rejestracja Konta Użytkownika może nastąpić również podczas składania Zamówienia za pośrednictwem Sklepu. 
 5. Do zarejestrowania Konta w Sklepie wymagane jest wskazanie: imienia i nazwiska Użytkownika, adresu e-mail (login) oraz hasła.
 6. Rejestracja Konta w Sklepie wymaga potwierdzenia zapoznania się i akceptacji Regulaminu oraz Polityki Prywatności poprzez zaznaczenie właściwego okienka znajdującego się na dole formularza rejestracyjnego, a także wyrażenie przez Użytkownika zgody na przetwarzanie jego danych osobowych podanych podczas rejestracji, oznaczonych jako obligatoryjne. Podanie ww. danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niezbędne dla rejestracji Konta w Sklepie.
 7. Po wypełnieniu formularza rejestracyjnego należy nacisnąć przycisk „Załóż konto”. Następnie na podany w formularzu rejestracji adres poczty elektronicznej (adres e-mail) Użytkownika, zostanie przez Sprzedawcę wysłana wiadomość potwierdzająca zarejestrowanie Konta Użytkownika. Po zarejestrowaniu Konta, Użytkownik może zalogować się do Sklepu podając wskazany podczas rejestracji login oraz hasło.
 8. Użytkownik, który zarejestrował się poprzez utworzenie Konta Użytkownika w serwisie https://happysnacky.pl jest zobowiązany do ochrony dostępu do własnego Konta Użytkownika, w szczególności poprzez ochronę poufności hasła do Konta Użytkownika.
 9. Użytkownik może w każdej chwili poprawić dane lub dokonać ich zmiany na swoim Koncie Użytkownika.
 10. Użytkownik ma prawo usunąć Konto w Sklepie poprzez kliknięcie „Usuń konto” na Koncie Użytkownika.
 5. ZAMÓWIENIA
 1. Na podstawie i na warunkach Regulaminu zawierane są przez Sprzedawcę z Użytkownikiem umowy sprzedaży Produktów drogą elektroniczną. Zamówienia można składać 24 godziny na dobę̨ przez siedem dni w tygodniu, natomiast ich realizacja odbywa się w dni robocze (od poniedziałku do piątku w godzinach 8-16). 
 2. Warunkiem złożenia Zamówienia i skorzystania z usług oferowanych przez Sklep jest zapoznanie się, akceptacja i przestrzeganie postanowień Regulaminu, i Polityki Prywatności. Użytkownik, który składa Zamówienie bez rejestracji Konta w Sklepie, zobowiązany jest zaakceptować Regulamin oraz Politykę Prywatności, przed złożeniem Zamówienia. Brak akceptacji przez Użytkownika ww. dokumentów, uniemożliwia skorzystanie z możliwości nabycia Produktu za pośrednictwem Sklepu.
 3. Elementem procedury składania Zamówienia jest również podanie przez Użytkownika jego danych osobowych wskazanych w Formularzu Zamówienia oznaczonych jako obligatoryjne oraz wyrażenie przez Użytkownika, przez zaznaczenie odpowiedniego pola, zgody na przetwarzanie danych osobowych podanych podczas składania zamówienia w celu realizacji i obsługi zamówienia złożonego w Sklepie. Zgoda jest dobrowolna, jednakże konieczna w celu złożenia Zamówienia.
 4. W celu złożenia zamówienia za pośrednictwem sklepu Użytkownik powinien posiadać Konto lub dokonać zakupu bez rejestracji. 
 5. Złożenie Zamówienia na dostawę Produktów oferowanych w Sklepie następuje poprzez (Użytkownicy zarejestrowani, muszą w pierwszej kolejności zalogować się na Konto Użytkownika):
  1. dokonanie wyboru Produktu lub Produktów spośród dostępnych w ofercie Sklepu, a następnie kliknięcie przycisku „Kupuję”;
  2. wskazanie liczby zamawianych Produktów – odrębnie dla każdego z wybranych Produktów znajdujących się w Koszyku;
  3. dokonanie weryfikacji i zatwierdzenia lub zmiany danych osobowych podanych w procesie Rejestracji Konta;
  4. dokonanie wyboru sposobu dostawy; 
  5. dokonanie wyboru sposobu płatności;
  6. dokonanie akceptacji postanowień Regulaminu i Polityki Prywatności poprzez zaznaczenia odpowiedniego pola;
  7. wyrażenie zgody – poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola – na przetwarzanie danych osobowych;
  8. kliknięcie przycisku „ Płacę i zamawiam”. 
 6. Informacja o całkowitej wartości Zamówienia, która obejmuje cenę Produktu oraz koszty jego dostarczenia, jest każdorazowo podawana na stronie internetowej Sklepu w trakcie składania zamówienia, w tym także bezpośrednio przed i w chwili zatwierdzenia, i złożenia przez Użytkownika Zamówienia. Są to całkowite koszty, które Użytkownik zobowiązany jest zapłacić wraz z należnymi podatkami i kosztami dostarczenia Produktu.
 7. W trakcie procedury składania Zamówienia – aż do momentu naciśnięcia na przycisk „Płacę i zamawiam” Użytkownik ma możliwość modyfikowania Zamówienia w szczególności w zakresie wyboru i liczby poszczególnych („+”, „-”) Produktów, sposobu dostawy i płatności. 
 8. Złożenie Zamówienia następuje przez naciśnięcie przez Użytkownika na przycisk „Płacę i zamawiam”. Po tym kroku Użytkownik nie ma możliwości modyfikacji zamówienia.
 9. Po złożeniu Zamówienia, na adres poczty elektronicznej (adres e-mail), wskazany w formularzu Zamówienia lub na Koncie Użytkownika, gdy Użytkownik złożył Zamówienie z wykorzystaniem Konta Użytkownika, Użytkownik otrzyma automatyczną wiadomość potwierdzającą złożenie Zamówienia.
 10. Termin realizacji Zamówienia rozpoczyna swój bieg z chwilą zaksięgowania płatności z tytułu realizacji Zamówienia na rachunku Sprzedawcy.
 11. O wszelkich zmianach statusu realizacji Zamówienia Użytkownik jest każdorazowo informowany w drodze wiadomości e-mail przesyłanych na podany przez Użytkownika adres mailowy. Niezależnie od powyższego, zmiany statusu realizacji Zamówienia widoczne są również w systemie Sklepu po zalogowaniu przez Użytkownika na Koncie.
 12. Termin realizacji Zamówienia wynosi od 2 do 5 dni roboczych.
 13. Zdjęcia Produktów zamieszczonych w Sklepie są przykładowe i służą jedynie

prezentacji. 

6. CENY PRODUKTÓW
 1. Ceny Produktów oferowanych przez Sklep wyrażone są w złotych polskich i są cenami brutto, tj. zawierają podatki, w tym podatek od towarów i usług (VAT).
 2. Ceny Produktów podane na stronie Sklepu nie zawierają kosztów dostawy Produktów. Koszty dostarczenia zamówionych Produktów są każdorazowo podawane na stronie internetowej Sklepu w trakcie składania Zamówienia, w tym także bezpośrednio przed i w chwili zatwierdzenia i złożenia przez Użytkownika Zamówienia i uwzględniane są w całkowitej wartości Zamówienia. Całkowita wartość Zamówienia obejmuje cenę Produktu oraz koszty jego dostarczenia.
 3. Informacje o cenie Produktu, cechach oraz istotnych właściwościach Produktu dostępne są na stronie internetowej Sklepu i zamieszczone są przy prezentowanym Produkcie.
 4. Ceną wiążącą i ostateczną jest cena podana w „Koszyku” w podsumowaniu Zamówienia przed złożeniem Zamówienia przez Użytkownika. 
 7. MEOTDY PŁATNOŚCI I RODZAJE DOSTAWY
 1. Użytkownik przy składaniu Zamówienia może wybrać następujące sposoby płatności:
  1. płatność BLIK,
  2. karta płatnicza,
  3. przelew internetowy bankowości elektronicznej za pośrednictwem serwisu płatności internetowych iMoje, TPay;
 2. Złożenie zamówienia przez Użytkownika oraz akceptacja niniejszego Regulaminu jest równoznaczna ze zgodą na otrzymywanie przez Użytkownika faktur VAT, faktur pro-forma oraz faktur korekt, a także (w razie potrzeby) duplikatów ww. faktur – drogą elektroniczną.
 3. Zamówione Produkty są dostarczane wyłącznie na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej.
 4. Zamówienie jest anulowane, jeśli płatność nie będzie wykonana.
 5. Sprzedawca umożliwia dostawę/odbiór Produktów zrealizowanych w ramach Sklepu:
  1. za pośrednictwem Inpost Paczkomaty Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie na adres wskazany przez Użytkownika; 
  2. za pośrednictwem firmy kurierskiej GLS. z o.o. z siedzibą w Komornikach na adres wskazany przez Użytkownika;
  3. za pośrednictwem Poczty Polskiej S.A. z siedzibą w Warszawie na adres wskazany przez Użytkownika.
  4. w siedzibie firmy (odbiór osobisty) Happy Snacky (M4M Group) ul. Zagórska 167, 42-600 Tarnowskie Góry.
 6. Dostarczenie Produktów zamówionych za pośrednictwem Sklepu do miejsca wskazanego przez Użytkownika podczas składania Zamówienia jest odpłatne. Koszty dostawy wyszczególnione zostały na stronie Sklepu w zakładce DOSTAWA.
 7. Użytkownik otrzyma stosowną wiadomość e-mail zawierającą informację o przekazaniu Produktów do wysyłki.
8. ROZWIĄZANIE UMOWY, PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY
 1. Sprzedawca ma prawo zaprzestać świadczenia Usług na rzecz Użytkownika nie będącego Konsumentem, w każdym czasie bez podania przyczyny. W przypadku Użytkowników będących Konsumentami, Sprzedawca może skorzystać z opisanego wyżej uprawnienia jedynie w przypadku rażącego naruszenia przez takiego Użytkownika postanowień Regulaminu.
 2. Użytkownik, który dokonał rejestracji w serwisie Sklepu może rozwiązać umowę o prowadzenie Konta, wysyłając stosowną wiadomość e-mail na adres:info@happysnacky.pl Użytkownik otrzyma wiadomość e-mail potwierdzającą usunięcie Konta ze Sklepu.
 3. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany zakresu świadczonych usług i oferowanych Produktów oraz ich cen, z tym zastrzeżeniem, że Zamówienia złożone przez Użytkownika przed publikacją zmian na stronie Sklepu, winny zostać wykonane na uprzednio obowiązujących zasadach.
9. ODSTĄPIENIE KONSUMENTA OD UMOWY
 1. W terminie 14 dni od dnia objęcia w posiadanie zamówionych Produktów przez Użytkownika lub wskazaną przez niego osobę trzecią niebędącą przewoźnikiem, Użytkownik będący Konsumentem ma prawo odstąpić od umowy poprzez złożenie stosownego oświadczenia bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w punkcie 7.
 2. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym Użytkownik będący Konsumentem wszedł w posiadanie rzeczy lub, w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Użytkownika będącego Konsumentem weszła w posiadanie rzeczy
 3. W celu wykonania prawa odstąpienia od umowy, należy poinformować o powyższym Sprzedawcę, poprzez złożenie jednoznacznego oświadczenia o decyzji odstąpienia od umowy, przesyłając je pocztą na adres: M4M Group sp. z o.o. ul. Gliwicka 35, 42-600 Tarnowskie Góry lub drogą mailową na adres: info@happysnacky.pl
 4. Składając oświadczenie o odstąpieniu od umowy Użytkownik będący Konsumentem może skorzystać z wzoru formularza „Oświadczenia o odstąpieniu” stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.
 5. W celu zachowania terminu do odstąpienia od umowy, należy wysłać informację dotyczącą wykonania przysługującego Użytkownikowi będącemu Konsumentem prawa odstąpienia od umowy, przed upływem terminu do odstąpienia od umowy wskazanego powyżej.
 6. W przypadku odstąpienia od umowy sprzedaży Sklep zwraca Użytkownikowi będącemu Konsumentem wszystkie dokonane przez niego płatności w tym koszty dostarczenia rzeczy do Użytkownika.  zastrzeżeniem punktu 9 poniżej, niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż w terminie 14 dni od dnia, otrzymania oświadczenia Użytkownika będącego Konsumentem o odstąpieniu od umowy. Zwrot płatności nastąpi przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały użyte przez Użytkownika będącego Konsumentem, chyba że Użytkownik będący Konsumentem wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. 
 7. W przypadku zwrotów zamówień opłaconych za pośrednictwem przekazu pocztowego, Użytkownik proszony jest o podanie nr konta bankowego, na który ma zostać dokonany zwrot.
 8. Towar zwracany powinien zostać należycie zabezpieczony na czas transportu, nie powinien nosić śladów użytkowania, ani być uszkodzony. 
 9. Jeżeli zwracana rzecz jest uszkodzona, używana, niekompletna lub zniszczona, Sprzedawca po oszacowaniu wartości szkody lub używania w stopniu wykraczającym poza konieczny do stwierdzenia jej cech i funkcjonowania – może potrącić tę kwotę z kosztów zwracanych Użytkownikowi.
 10. Konsument przyjmuje do wiadomości, iż zgodnie z ustawą o prawach Konsumenta, jeżeli Konsument wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczania oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów (Sprzedawca zwraca koszt wyłącznie najtańszej formy dostawy towarów, którą oferuje).
 11. Dokonując zwrotu, Użytkownik ponosi bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy (zapakowanie i odesłanie towaru) do Sprzedawcy.
 12. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Użytkownika będącego Konsumentem do czasu otrzymania zwracanego Produktu lub do czasu dostarczenia dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 13. Produkt należy odesłać lub przekazać Sprzedawcy na adres: M4M Group sp. z o.o. ul. Gliwicka 35, 42-600 Tarnowskie Góry niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni licząc od dnia, w którym Użytkownik będący Konsumentem odstąpił od umowy. Termin jest zachowany, jeżeli Użytkownik będący Konsumentem odeśle Produkt przed upływem terminu 14 dni. 
 14. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umów:
  1. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
  2. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
  3. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.
10. REKLAMACJE I GWARANCJE
 1. Sprzedawca na podstawie art. 558 § 1 Kodeksu cywilnego wyłącza odpowiedzialność wobec Użytkowników nie będących Konsumentami z tytułu wad fizycznych i prawnych (rękojmia).
 2. Sprzedawca ponosi wobec Użytkowników będących Konsumentami odpowiedzialność za wady Produktów na zasadach określonych w przepisach ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 459 z późn. zm.), w szczególności w art. 556 i nast. Kodeksu cywilnego (rękojmia).
 3. W przypadku Użytkowników będących Konsumentami, prawo zgłoszenia reklamacji przysługuje im jeżeli Produkty dostarczone w ramach Usługi mają wadę fizyczną lub prawną (rękojmia). Wada fizyczna polega na niezgodności rzeczy sprzedanej (Produktu) z umową.
 4. Reklamację można wnieść w przypadku Użytkowników będących Konsumentami – w terminach i na zasadach określonych w treści przepisów art. 556-576 Kodeksu Cywilnego – w zakresie w jakim przepisy te dotyczą rękojmi przy sprzedaży na rzecz Konsumentów.
 5. Reklamacje można wnosić w formie elektronicznej – e-mailem na adres: info@happysancky.pl lub w formie pisemnej, przesyłając ją listem poleconym na adres: M4M Group sp. z o.o. ul. Gliwicka 35, 42-600 Tarnowskie Góry z dopiskiem „Reklamacja”.
 6. Wskazane jest, aby zgłoszenie reklamacji zawierało w szczególności: imię i nazwisko, adres do korespondencji, adres poczty elektronicznej (adres e-mail), na który ma zostać wysłana odpowiedź na reklamację (jeśli Konsument życzy sobie otrzymać odpowiedź na reklamację za pośrednictwem poczty elektronicznej), datę nabycia Produktu, numer zamówienia, rodzaj reklamowanego Produktu, nr partii produkcyjnej, dokładny opis wady oraz datę jej stwierdzenia, żądanie Konsumenta, a także preferowany przez Konsumenta sposób poinformowania o sposobie rozpatrzenia reklamacji. Wraz ze zgłoszeniem reklamacji może dostarczyć Sprzedawcy dowód zakupu Produktu. Powyższa treść dotycząca zgłoszenia reklamacji stanowi jedynie przykład, z którego Użytkownik będący Konsumentem nie musi korzystać, i nie wpływa na skuteczność reklamacji zgłoszonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji.
 7. Zaleca się dołączenie do składanej reklamacji zdjęć Produktów podlegających reklamacji, celem przyspieszenia jej rozpoznania. W przypadku, gdy okaże się to konieczne dla prawidłowego rozpatrzenia reklamacji, Konsument obowiązany jest do przesłania na adres Sprzedawcy wadliwego Produktu. W odniesieniu do Użytkowników będących Konsumentami oraz w przypadku uznania reklamacji za zasadną, koszty odesłania wadliwych Produktów na adres Sprzedawcy oraz koszty dostarczenia Produktów wolnych od wad (w razie wymiany Produktu) ponosi Sprzedawca.
 8. Konsumentowi przysługuje prawo do żądania:
  1. usunięcia wady;
  2. wymiany wadliwych Produktów na wolne od wad;
  3. obniżenia ceny albo odstąpienia od umowy (złożenie oświadczenia), chyba że Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta wymieni Produkt wadliwy na wolny od wad albo wadę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli rzecz była już wymieniona przez Sprzedawcę albo Sprzedawca nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady. Użytkownik będący Konsumentem może zamiast zaproponowanego przez Sprzedawcę usunięcia wady żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo zamiast wymiany rzeczy żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany przez Konsumenta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedawcę. Użytkownik będący Konsumentem nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna;
 9. Sprzedawca rozpatrzy reklamację w najszybszym możliwym terminie – nieprzekraczającym w każdym razie 14 dni od momentu otrzymania żądania. O rezultacie Sprzedawca niezwłocznie zawiadomi składającego reklamację za pośrednictwem poczty elektronicznej bądź listu wysłanego pocztą.
 10. Sprzedawca nie udziela gwarancji jakości na Produkty. W odniesieniu jednakże do niektórych Produktów oferowanych w Sklepie producent Produktu udzielił dodatkowo gwarancji jakości. Istnienie i treść gwarancji wynika każdorazowo z opisu Produktu na stronie Sklepu.
11. POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA
 1. Informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Użytkownika będącego Konsumentem z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.
 12. PRZETWARZANIE I OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
 1. Sprzedawca jest administratorem danych osobowych udostępnionych przez Użytkownika w ramach Konta oraz/lub w toku składania Zamówień. Wszystkie dane osobowe pozyskane przez Sprzedawcę podlegają ochronie i są przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dn. 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych i uchyleniem dyrektywy 95/46/WE oraz ustawą z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną ( t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1219 z późn. zm.) w celu rejestracji Konta i realizacji Zamówień. Podanie danych oznaczonych jako obowiązkowe jest dobrowolne, ale niezbędne dla świadczenia usług przez Sprzedawcę za pomocą Sklepu. Podanie danych oznaczonych jako nieobowiązkowe jest dobrowolne i nie stanowi warunku świadczenia usług przez Sprzedawcę. Każdy Użytkownik ma prawo wglądu do swoich danych, ich poprawienia i uzupełnienia.
 2. Szczegółowe informacje w zakresie przetwarzania i ochrony danych osobowych zawiera Polityka Prywatności, która znajduje zastosowanie odpowiednio do Sklepu. Sprzedawca zobowiązuje się dołożyć wszelkich starań, aby zapewnić maksymalne bezpieczeństwo danych osobowych przy ich przetwarzaniu. Sprzedawca nie udostępnia zebranych danych osobowych innym podmiotom, za wyjątkiem sytuacji, gdy będzie to niezbędne z uwagi na obowiązujące przepisy prawa lub na żądanie uprawnionych organów.
13. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 1. Niniejszy Regulamin oraz Regulamin Serwisu udostępniony jest Użytkownikowi nieodpłatnie za pośrednictwem strony internetowej Sklepu. Dokumenty określone w zdaniu powyżej udostępnione są przy tym w takiej formie, która umożliwia jego pobranie, utrwalanie, przechowywanie, odtwarzanie i wykonywanie wydruków. Każdy może zapoznać się z treścią niniejszego Regulaminu, Polityki Prywatności Serwisu oraz Regulaminu Serwisu przed zawarciem umowy o świadczenie usług za pośrednictwem strony internetowej Sklepu.
 2. Regulamin obowiązuje od chwili opublikowania na stronie sklepu internetowego https://happysnacky.pl
 3. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszym Regulaminie z zachowaniem warunków i okresu wypowiedzenia, o których mowa poniżej. Zmiany Regulaminu mogą dotyczyć między innymi rozszerzenia funkcjonalności Sklepu, dostępnych dla Użytkowników funkcji Sklepu, jak również innych postanowień Regulaminu i załączników.
 4. Sprzedawca wprowadzając zmiany w Regulaminie lub załącznikach do Regulaminu, poinformuje o niej Użytkowników poprzez umieszczenie takiej informacji na stronie Sklepu.
 5. Zmieniony Regulamin będzie obowiązywać po jego opublikowaniu, w terminie wskazanym przez Sprzedawcę w zmienionym Regulaminie, nie krótszym niż 14 dni. Powyższe nie dotyczy zmian o charakterze technicznym, o ile zmiany te nie wpłyną na pogorszenie sytuacji Użytkownika. Zmiany o charakterze technicznym, o których mowa w zdaniu poprzedzającym wchodzą w życie z dniem ich opublikowania na stronie Sklepu lub w innym terminie wskazanym przez Sprzedawcę. Zmiany Regulaminu lub załączników do Regulaminu wynikające ze zmiany przepisów powszechnie obowiązujących wchodzą w życie z dniem wejścia w życie tych przepisów.
 6. Jeżeli jakiekolwiek postanowienia Regulaminu zostanie uznane za nieważne, pozostałe postanowienia pozostaną w mocy i są wiążące.
 7. W sprawach nieuregulowanych regulaminem zastosowanie mają postanowienia Kodeksu cywilnego i odpowiednich ustaw prawa polskiego, a także prawa Unii Europejskiej, w szczególności RODO (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE).
 8. Integralną część niniejszego Regulaminu stanowi dokument „Polityka Prywatności” . Akceptacja regulaminu jest równoznaczna z akceptacją ww. dokumentu stanowiących jego integralną część.

ZAŁĄCZNIK NR 1 – WZÓR FORMULARZA ZWROTU (POBIERZ)

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.
Rozumiem
0
  Koszyk
  Twój koszyk jest pustyPowrót do sklepu