PRZYSMAKI ŁAPSIE
PRZYSMAKI HAPPY SNACKY
KARMY DLA KOTA
AKCESORIA DLA KOTA
HIGIENA
ZABAWKI DLA KOTA
ŻWIREK
Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI

Administratorem Państwa danych osobowych jest spółka M4M GROUP sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowskich Górach 42-600 Tarnowskie Góry, przy ul. Gliwickiej 35 wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000631571, REGON 365126327, NIP 6452548021


Gromadzimy Państwa dane osobowe uzyskane podczas współpracy z Państwem, w szczególności imię, nazwisko, adres do korespondencji, adres poczty elektronicznej,   numer telefonu oraz dane niezbędne do realizacji złożonego zamówienia.


Powyżej wskazane dane osobowe gromadzone są przez nas w następujących celach:

  • zawierania i realizacji łączącej nas umowy handlowej (zamówienia)
  • realizacji obowiązków M4M GROUP sp. z o.o. przewidzianych prawem, w tym wszczególności wystawiania i przechowywania faktur, paragonów oraz innych dokumentów księgowych
  • uzasadnionego interesu M4M GROUP sp. z o.o. w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowych, w tym prowadzenia marketingu usług M4M GROUP sp. z o.o.,
  • przeprowadzania działań marketingowych oraz przesyłania informacji handlowych w przypadku wyrażenia przez Państwa osobnych zgód.

M4M GROUP sp. z o.o. w Tarnowskich Górach może przekazywać Dane osobowe następującym osobom trzecim dla celów wskazanych w niniejszym dokumencie:

1. podmiotom, z którymi M4M GROUP sp. z o.o. ma zawartą umowę o współpracy w celu realizacji łączącej nas umowy, realizacji obowiązków M4M GROUP sp. z o.o. przewidzianych prawem, ochrony praw M4M GROUP sp. z o.o. zgodnie z przepisami prawa oraz realizacji uzasadnionego interesu M4M GROUP sp. z o.o. w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowych; M4M GROUP sp. z o.o. może przekazywać Państwa Dane osobowe podmiotom takim jak: podmioty świadczące usługi księgowe, prawne, audytowe lub informatyczne,firmy świadczące usługi pocztowe i kurierskie, firmy, z którymi współpracujemy w celu świadczenia usług marketingowych. Podmioty te zobowiązane są na mocy prawa, dostosowania odpowiednich środków bezpieczeństwa, technicznych i organizacyjnych, abychronić Dane osobowe.

2. organom nadzorującym, organom władzy i innym osobom trzecim; w przypadku, gdy jest to niezbędne dla realizacji celów wskazanych powyżej oraz wypełnienia obowiązków nałożonych prawem, Dane osobowe mogą być przekazywane organom nadzorującym, sądom i innym organom władzy (np. organom podatkowym i organom ścigania), niezależnym doradcom zewnętrznym (np. audytorom) lub podmiotom udzielającym świadczeń.

M4M GROUP sp. z o.o. zobowiązuje się stosować odpowiednie środki bezpieczeństwa, zarówno techniczne jak i organizacyjne, aby chronić Państwa Dane osobowe.

Dane osobowe będą przechowywane przez M4M GROUP sp. z o.o., wyłącznie przez czas niezbędny do osiągnięcia celów, dla których dane te są gromadzone, wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, maksymalnie przez okres zabezpieczenia materiałów niezbędnych dla postępowań prawnych oraz do czasu ewentualnego przedawnienia roszczeń Państwa i M4M GROUP sp. z o.o.
Przysługują Państwu prawa w zakresie ochrony Danych osobowych. Zgodnie z obowiązującym prawem o ochronie danych, jesteście Państwo uprawnieni do wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego (tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).


Ponadto, macie Państwo prawo do:

1. żądania dostępu do Danych osobowych; osoba, której dane dotyczą, jest uprawniona do uzyskania od M4M GROUP sp. z o.o. potwierdzenia, czy przetwarzane są dane osobowe jej dotyczące, a jeśli ma to miejsce, jest uprawniona do uzyskania dostępu do nich.  M4M GROUP sp. z o.o. dostarczy Państwu na żądanie kopię Państwa Danych osobowych podlegających przetwarzaniu.
2. sprostowania Danych osobowych; mają Państwo prawo do sprostowania Danych osobowych, które Państwa dotyczą, a które są nieprawidłowe. Z uwzględnieniem celów przetwarzania, mają Państwo prawo żądania uzupełnienia niekompletnych Danych osobowych, w tym poprzez przedstawienie dodatkowego oświadczenia,
3. usunięcia Danych osobowych („prawo do bycia zapomnianym”); mają Państwo prawo żądania, o ile zachodzą okoliczności przewidziane prawem, niezwłocznego usunięcia dotyczących Państwa Danych osobowych, a M4M GROUP sp. z o.o. ma obowiązek bez zbędnej zwłoki usunąć takie Dane osobowe,
4. ograniczenia przetwarzania Państwa Danych osobowych; w takim przypadku, M4M GROUP sp. z o.o. wskaże na Państwa żądanie takie Dane osobowe, a ich przetwarzanie może zostać ograniczone tylko i wyłącznie do określonych celów,
5. przenoszenia Danych osobowych; pod pewnymi warunkami macie Państwo prawo otrzymać w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie, nadającym się do odczytu maszynowego Dane osobowe Państwa dotyczące, przetwarzane przez M4M GROUP sp. z o.o. oraz macie Państwo prawo przesłać te Dane osobowe innemu podmiotowi, sprzeciwu; w pewnych okolicznościach mają Państwo prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania dotyczących Państwa Danych osobowych, a na M4M GROUP sp. z o.o. może ciążyć obowiązek zaprzestania przetwarzania takich Danych osobowych.
W tym celu, jeżeli chcecie Państwo skorzystać ze swoich praw wskazanych powyżej od pkt 1-5; prosimy o informację za pomocą poczty tradycyjnej: M4M GROUP sp. z o.o. ul. Gliwicka 35, 42-600 Tarnowskie Góry z dopiskiem „RODO”

0
    Koszyk
    Twój koszyk jest pustyPowrót do sklepu